Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac december 2021 a január 2022

Oznamujem Vám, že v dňoch 2.-3.12.2021, 9.-10.12.2021, 16.12.2021 a 27.-28.1.2022 bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni – Topírenská dolina" Zásobovacia základňa II., Muničný sklad Nováky, Duklianska 1, Nováky 972 71 vykonaná pyrotechnická činnosť príslušníkmi Centra testovania munície Nováky v zmysle Plánu skúšok výbušnín, munície a ich obalov na výcvikový rok 2021.22.11.2021
Prerušená dodávka tepla na ohrev teplej úžitkovej vody
BENET, s. r. o. Nováky oznamuje, že z dôvodu odstávky tepelného napájača ENO Nováky - Prievidza budev dňoch 15. 07. - 19. 07. 2019, t. j. v pondelok až v piatokprerušená dodávka tepla na ohrev úžitkovej vody na ...
Zverejnené: 28.06.2019
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Jún 2019-doplnok
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Jún 2019- doplnok Oznamujeme Vám, že dňa 25. 06. 2019   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 20.06.2019
Africký mor ošípaných – zvyšovanie povedomia verejnosti
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza požiadala o súčinnosť pri zvyšovaní povedomia verejnosti o africkom more ošípaných vzhľadom na veľmi nepriaznivú zdravotnú situáciu v tesnej blízkosti našich hraníc.  ...
Zverejnené: 18.06.2019
Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa Základnej školy
VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY - VYHLÁSENIEMesto Nováky v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ...
Zverejnené: 06.06.2019
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Jún 2019
Oznamujeme Vám, že v dňoch 6-7.6., 13-14.6., 20-21.6., 27-28.6. 2019   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 29.05.2019
Výzva pre občanov mesta Nováky
Mesto Nováky v zastúpení Ing. Dušanom Šimkom, primátorom mesta, vyhlasuje výzvu pre občanov mesta Nováky, ktorý majú záujem o výstavbu garáže na ul. Chemikov za bytovým domom súp. č. 18 – päťdom. Mesto ponúka na odpredaj 32 pozemkov ...
Zverejnené: 26.06.2019
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie
OLDIES, s.r.o., ul. Gorkého 3, Bratislava v z zastúpení Ing. Janou Tomanovou, Lazianska cesta 4, Kanianka podali dňa 29.5.2019 na Mesto Nováky ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 odst.1 stavebného zákona návrh na vydanie územného rozhodnutia ...
Zverejnené: 19.06.2019
Oznámenie o začatí stavebného konania- Obnova bytového domu Bernolákova 633
Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ul. Bernolákova č.633, Nováky v zastúpení BENET, s.r.o., Nám. SNP 974/28, Nováky podali dňa 6.6.2019 na Mesto Nováky akopríslušný stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby : " Obnova bytového ...
Zverejnené: 18.06.2019
Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa Materskej školy
VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY - VYHLÁSENIE Mesto Nováky v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ...
Zverejnené: 06.06.2019
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v meste Nováky
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v meste Nováky konaných dňa 25.05.2019 ...
Zverejnené: 27.05.2019
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Júl 2019
Ohlasovacia povinnosť pyrotechnickej činnosti voči obyvateľstvu na mesiac Júl 2019 Oznamujeme Vám, že v dňoch 4.7., 11-12.7., 18-19.7., 25-26.7.2019   bude v priestoroch objektu "Duklianskych kasárni- Topirenská dolina"  vykonaná pyrotechnická činnosť. ...
Zverejnené: 26.06.2019
Oznámenie o začatí konania -Ing. Pavol Ceglédy
Ing. Pavol C E G L É D Y, Hurbanova 262/14, 972 71 Nováky, v zastúpení Martin Bielik, 97202 Opatovce nad Nitrou č. 617,podal dňa 22. 5. 2019 na Meste Nováky, ako príslušnom stavebnom úrade podľa § 117 odst.1 stavebnéhozákona ...
Zverejnené: 19.06.2019
Cyklistický kurz
FOTO: Cyklistický kurz
15. júna od 09,30 h sa uskutoční cyklistický kurz na pumptracku v Novákoch. Kurz je zameraný na výučbu a tréning správnej techniky jazdy na pumptracku ...
Zverejnené: 11.06.2019
Cesta rozprávkovým parkom
FOTO: Cesta rozprávkovým parkom
Mesto Nováky v spolupráci s Nováckym ľudovým divadlom, Centrom voľného času a Základnou umeleckou školou usporiadali v sobotu 1. júna v Parku Dr. Štefana Moysesa "Cestu rozprávkovým parkom". Deti si prešli rozprávkové stanovištia, užili si  zábavné ...
Zverejnené: 03.06.2019
Prerušenie prevádzky služieb Telekom 3907 SBC4
Oznam od spoločnosti Telekom:Vážime si dôveru, ktorú nám prejavujete využívaním našich služieb. Naďalej chceme byt pre Vás partnerom, ktorý Vám vďaka najmodernejším technológiám neustále prináša nové služby a riešenia.Aby sme trvale zvyšovali úroveň a ...
Zverejnené: 27.05.2019
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 17.07.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Komisia pre ochranu verejného záujmu 10.06.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA