Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Nováky

Úplne znenie

Mesto Nováky má zámer prenajať časť nebytového priestoru, ktorý je zapísaný v liste vlastníctva č. 2527 pre k.ú. Nováky ako
- priestor č. 5 vo vchode č. 2 na prízemí obytného domu súp.č. 125 na parc.č. C KN 16
- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v rozsahu 24519/428474-ín
- spoluvlastnícky podiel na pozemku parc.č. C KN 16, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 1617 m2, v rozsahu 24519/428474-ín
vo vlastníctve Mesta Nováky v celosti.04.06.2019