Zverejnenie zámeru nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Nováky z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Úplné znenie


25.08.2017