Projektová dokumentácia pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Nováky.

Výzva na predloženie ponuky.
V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") Vás žiadame o predloženie ponuky v
zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky "Projektová dokumentácia pre
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Nováky"

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nováky
Právna forma: mesto
Sídlo: Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky
IČO: 00318361
IČ DPH: neplatca
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Šimka (primátor)
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: elektronicky e-mailom na
vladislav.micatek@agency4academy.sk
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD.;
vladislav.micatek@agency4academy.sk; +421 904 103 699
4. Predmet obstarávania: Projektová dokumentácia pre Centrum integrovanej
zdravotnej starostlivosti Nováky
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: zmluva o dielo
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Realizačná projektová
dokumentácia pre stavebné povolenie (vrátane rozpočtu stavby výkaz/výmer a
posúdenia energetickej hospodárnosti) na modernizáciu a rekonštrukciu existujúcej
budovy zdravotného strediska v meste Nováky a jeho premenu na centrum
integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v rámci výzvy č. IROP-PO2-SC212-2020-
58 (Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti podporou budovania centier
integrovanej zdravotnej starostlivosti pre spádové oblasti s lokálnym vplyvom a
vplyvom na štátnu pomoc) podľa architektonickej štúdie, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto
výzvy. CIZS bude zahŕňať verejné priestory určené pre umiestnenie všeobecnej
ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, všeobecnej ambulantnej
zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, ambulancie zdravotnej starostlivosti,
priestorov pre poskytovanie sociálnej služby, vstupných priestorov, toaliet, kancelárií,
čakárne a ostatných prislúchajúcich priestorov a vybavenia CIZS v zmysle príslušných
štandardov a parametrov podľa platnej legislatívy a noriem.
7. Predpokladaná hodnota zákazky: určenie PHZ je spojené s výzvou na predloženie
poniky.
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: projektovú dokumentáciu pre stavebné
povolenie najneskôr do 25.1.2021, stavebný rozpočet výkaz/výmer najneskôr do
8.2.2021.
9. Platobné podmienky: faktúra vystavená po dodaní kompletného diela so splatnosťou
60 dní vzhľadom na financovanie z EŠIF.
2
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú
súčasťou výzvy.
11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program
12. Lehota na predloženie ponuky: 22.12.2020 do 10:00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom na vladislav.micatek@agency4academy.sk
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: najnižšia celková cena s DPH, resp. konečná cena
15. Pokyny na zostavenie ponuky: jedno vyhotovenie, slovenský jazyk nemožnosť
variantného riešenia, označenie e-mailu vyššie uvedeným predmetom verejného
obstarávania
- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje vyplnením
cenovej ponuky (príloha č. 1):
a. Identifikačné údaje uchádzača v zmysle vyplnenia prílohy č.1
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v zmysle
vyplnenia prílohy č.1
c. Odkaz na výpis z elektronického registra doplnený do prílohy č. 1 alebo
fotokópia dokladu o oprávnení dodávať predmet obstarania
16. Otváranie ponúk: 22.12.2020 o 10:30 hod.
17. Lehota viazanosti ponúk: do 31.1.2021
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: vyššie uvedená osoba
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: s úspešným uchádzačom bude
uzatvorená zmluva o diela uvedená v prílohe č. 3 tejto výzvy.15.12.2020
Úplné znenie výzvy
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA