VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou - „REKONŠTRUKCIA TEPELNÉHO ZDROJA A INŠTALÁCIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA VÝROBU TEPLEJ VODY PRE ŠTADIÓN FK ISKRA NOVÁKY“

Predmetom zákazky bude dodávka nového, nepoužitého tepelného čerpadla v spolupráci s termodynamickými panelmi zameranými na prípravu TÚV vrátane dodania a montáže na mieste určenia vrátane vykonania skúšok zariadenia. Predmetom realizácie bude doplnenia tepelného zdroja v objekte FK Iskra Nováky o zariadenie na prípravu TÚV založené na kombinácii tepelného čerpadla s termodynamickými panelmi, čím dôjde ku využitiu obnoviteľného zdroja energie (slnečnej energie a energie prostredia) na prípravu teplej vody na celkovú situáciu v oblasti vplyvu na životné prostredie, hospodárnosť existujúceho systému CZT a nákladov na teplo koncových odberateľov a konečných spotrebiteľov12.11.2018
Redakčná oprava
Výkaz_výmer
Návrh zmluvy
Energetický audit, schéma, technická správa
Úplné znenie výzvy
Projektová dokumentácia pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Nováky.
Výzva na predloženie ponuky.V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") Vás žiadame o predloženie ponuky vzmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky ...
Zverejnené: 15.12.2020
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia telocvične
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia telocvične na ZŠ ročníky 1.-4. na Ul. J.C. Hronského, Nováky ...
Zverejnené: 30.08.2019
Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk- Rekonštrukcia rozvodov tepla- Mesto Nováky
Výzva zverejnená vo Vestníku č. 128/2019.https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/409617?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=benet&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&ndodavatel=&nzakazky=     ...
Zverejnené: 04.07.2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky - protipovodňové opatrenia
Názov zákazky: Protipovodňové opatrenia v meste Nováky, lokalita Brod,Lelovský potok a Trenčianska – SO 02 Lelovský potok ...
Zverejnené: 22.05.2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky - rekonštrukcia telocvične
Výzva na predloženie cenovej ponuky predmetu zákazky: „REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE NA ZŠ ROČNÍKY 1. - 4. NA UL. J. C. HRONSKÉHO, NOVÁKY“. ...
Zverejnené: 20.07.2018
COVID 19
Všetky potrebné informácie na jednom mieste ...
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
Posledné rokovanie MsZ: 06.05.2024
MESTSKÁ RADA
Posledné rokovanie MR: 12.08.2022
KOMISIE MsZ
Posledné rokovanie: Ekonomická komisia, správy majetku a podnikateľskej činnosti 22.04.2024
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Kompletný prehľad
ZOZNAM DLŽNÍKOV MESTA
VZORY ZMLÚV A ŽIADOSTÍ
FAKTÚRY A OBJEDNÁVKY
ZMLUVY
SPRÁVNE KONANIA
MAPOVÝ PORTÁL
SLOVENSKO.SK
Ústredný portál verejnej správy
FOTOGALÉRIA
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
VOĽBY
EURÓPSKA ÚNIA