VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou - „REKONŠTRUKCIA TEPELNÉHO ZDROJA A INŠTALÁCIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA VÝROBU TEPLEJ VODY PRE ŠTADIÓN FK ISKRA NOVÁKY“

Redakčná oprava
Výkaz_výmer
Návrh zmluvy
Energetický audit, schéma, technická správa
Úplné znenie výzvy

Predmetom zákazky bude dodávka nového, nepoužitého tepelného čerpadla v spolupráci s termodynamickými panelmi zameranými na prípravu TÚV vrátane dodania a montáže na mieste určenia vrátane vykonania skúšok zariadenia. Predmetom realizácie bude doplnenia tepelného zdroja v objekte FK Iskra Nováky o zariadenie na prípravu TÚV založené na kombinácii tepelného čerpadla s termodynamickými panelmi, čím dôjde ku využitiu obnoviteľného zdroja energie (slnečnej energie a energie prostredia) na prípravu teplej vody na celkovú situáciu v oblasti vplyvu na životné prostredie, hospodárnosť existujúceho systému CZT a nákladov na teplo koncových odberateľov a konečných spotrebiteľov12.11.2018