Výzva na predkladanie ponúk

Oznámenie o oprave
Úplné znenie

Predmet zákazky: poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie motorových vozidiel13.07.2017